یکی از ویژگیهای اصلی انسان سالم این است
که به بن بست نمیرسد.
همیشه "ضمن واقع بینی" بگویید،
باز هم راهی وجود دارد.
بزرگترین بلا،نا امیدیست"