هميشه كارها براساس برنامه پيش نميروند
زندگي هميشه منصف نيست
رنج بردن بخشي از زندگي است
افراد هميشه مهربان و وفادار نيستند
چيزي كه نميتوان تغيير دهيم را بپذيريم و شادي را بدست آوريم