یادت باشه
مشکلات هم تاریخ انقضا دارند...
پس هر وقت عرصه بهت تنگ شد
این جمله رو زیاد تکرار کن:
این نیز بگذرد...