در کتاب مقدس آدم برفی ها یک خط نوشته بود
فقط برای زنده ماندن،
دلگرم کسی نشو...!!!

????آدم برفی