از تنفر خودتون به خاطر چیزهایی که نیستید دست بکشید،
و شروع کنید به دوست داشتن خودتون،
به خاطر چیزهایی که هستید .