میگفتی اگه ب من خیانت کنی عذاب وجدان میگیری..

فکر کنم‌اون موقع که باش بودی به وجدانت قرص خواب داده بودی