اومدم ی چی بنویسم هیچی ب ذهنم نرسید ..ن جمله عاشقانه ای ..ن متن تاثیر گذاری ن هیچ کوفت دیگه... کلا مغزم نکشید..
هیچی دیگه خودتون خوبید؟