قَلب ♥️
برای تَپیدن نیازی
به بافت ها و شبکه های
گوناگون نیازی ندآرد
کافیست
صِدایم کُنی.!