????یادت باشد،
دلت فقط باید مال خودت باشد

غیر از این باشد،
همیشه دلت، برای دلت میسوزد…

@