سلامتی رفیقی که قلبش

اینقدر بزرگه،که واسه جا شدن

تو قلبش لازم نیس

خودتو کوچیک کنی