یجوری نباشه که تا دو قدم افتادین جلو، اونی که تو روزایِ سخت بهتون کمک می‌کردو فراموش کنین