زندگی کوتاهه بخندسپاسگزارباش نفس عمیق بکش،قدربدون,بزرگ آرزوکن شادی قسمت کن!بی قیدوشرط عشق بورزآرزو کن به دیگران کمک کن,امیدداشته باش مهربان سخن بگو.بیاموز