زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه،
همیشه کاری هست که بشه انجام داد و
توش موفق بود !
تا زمانی که زندگی هست
امید هم هست..