تو باید از درون به بیرون رشد کنی،
هیچ کس نمی تواند
به تو آموزش بدهد،
هیچ کس نمی تواند تو را معنوی کند
هیچ آموزگار دیگری
جز روح خودت وجود ندارد...!