هنگامي كه خود را شناختي
به هر كجاي ديگر مي تواني سفر كني.
سپس به هر كجا كه بروي، سعادت در كنار تو است.