مهربان ڪه باشى
روزت زیباست
آسمان رنگ دیگرى دارد
روزت رویایى ست
دنیایت عاشقانه مى شود
مهربان باش
مهربانے رسم قشنگ دلهاے پاک است…