چه دل گرفته هوایی
چه پا فشرده شبی...

فریدون مشیری