كوچ پرنده ها يعني

هميشه مقصد بهتر هست

اما به شرط آن كه زمين را رها كني