بعضی روزا اینقد دلتنگش میشی که هرچی گوشی و لپ وتاپ
زیرورو میکنی برا یه عکس پیداش نمیکنی
کلافه میشی
یادت رفت ... همشونو پاک کردی و گفتی دیگه نگاهت نمیکنم ...
تا فراموشم بشی ...