- بلد بودن نمی خواهد!
هر شب خوابِ تو را ديدن
دوست داشتن می خواهد،
كه من دارمَت زياد!