خدای خوبم
قسم به لحظه‌ای که دلم رامی‌شکنند
وجزتومرهمی نیست
قسم به لحظه ای که مرا می‌فروشند
وجزتوخریداری نیست
قسم به لحظه ای که تنهایم می‌گذارند
وجزتوهمراهی نیست
قسم به لحظه ای که دوستم ندارند
و عاشقی جزتو نیست
من دوستت دارم
خدای مهربانم
مرهمم باش،خریدارم باش
یارم باش عاشقم باش