نگذار عاشق ت اینهمه آشوب شود ...
سمت تو آمده ام تا حال دلم خوب شود ......