با اعتماد آدما بازی نکنین
اونا تا آخر عمرشون درگیر دروغای شما میشن