چُ نان ماهی در تُنگ تنگئ ....
عمرم بر آب استــــــ.......