عدالت در چند جمله????

اگر فقیری دنبال دختر راه بیفتد میشود
"منحرف"
اگر ثروتمند این کار را بکند،میشود
"عاشق"
اگر فقرا جایی جمع شوند،میشوند
"باند"
اگر ثروتمندان جایی جمع شوند،
میشود "جلسه"
اگر فقیر دزدی کند،میشود
"سرقت"
اگر ثروتمند دزدی کند، میشود
"اختلاس"

دنيای عجيبی است
حتی مفاهیم هم
با مقدار پولی که در جیب است
عوض میشود...