همیشه دروغ میگفتی که واسه م میمیری ..
بگوعاشم نبودی توکه داری میری ...