????
آمده...
اما،من که شاعر نیستم خیال ببافم!
قسم خورده ام تنها روی برگ ها قدم نگذارم...
این هوای خوب...
این دست های توی جیب...
این انارها...
این برگ ها...
این ...
برای تکمیل شدنش یک تو کم دارد.