سکینه به شوهرش میگه واسه شام چی خریدی????

شوهره میگه کوفت ، زهر مار ، درد بی درمون

سکینه میگه؛ خوب کاری کردی

ننت واسه شام داره میاد اینجا