همه آب‌هاي دنيا هم نمي‌توانند يک کشتي را غرق کنند، مگر اينکه آب در داخل کشتي نفوذ کند؛ بنابراين تمام نکات منفي دنيا روي شما تأثير نخواهد داشت، مگر اينکه شما اجازه دهید