صبر و شکیبایی گنجینه ای بی نظیر است !
صبوری کردن در نتیجه ی ایمان قوی و باور کافی به روبراه شدن کارهاست .
صبر و بردباری به موازات قانون رهاسازی باعث می شود بهترین نتیجه در اثر سعی و تلاش حاصل شود و مسیر دستیابی به آرزوها را هموار می سازد ..