بزرگترین مزیت؛
راستگویی این است که،
نیازی نیست،
گفته هایمان را بخاطر بسپاریم!
و نیازی به یک حافظه خوب،
نخواهیم داشت!!

تلاش برای فریب دیگران،مانند،
تار تنیدن به دور خودمان است!