خدایا

تقدیر دوستانم را زیبا بنویس


به امید لبخند روی «لب»

شادے توی «دل»

استجابت در «دعا»

آرامش در «قلب»