یادت باشه...
مشکلات هم تاریخ انقضا دارند!
هیج چیز همیشگی نیست
پس هر وقت عرصه بهت تنگ شد
این جمله رو زیاد تکرار کن:
این نیـــز بـگـذرد..