سخن بد می رنجاند
اگر چه پوشش شوخی
را بر قامتش بپوشانی

و سخن نیک غم را می زداید
و شادی آفرین است
اگرچه از روی تعارف باشد

سعی کن
برای زبانت نگهبانی بگذاری
تا واژه هایت را انتخاب کند