يه نگاه به اطرافت بنداز،
قدر چيزهايى كه دارى رو بدون.
سال ديگه اين موقع
خيلى چيزها ممكنه تغيير كرده باشه!