شخصیت یعنی نحوه برخورد تو با کسی که نمیتونه برات کاری انجام بده...