.#نکته

وقتی تو لیوان بیش از حد آب بریزی که سرریز بشه
اونی که مقصره،‌ لیوان نیست
مقصر تویی!
که بیش از ظرفیتش بهش آب دادی!

پس مراقب ظرفیت طرف مقابلت باش تا لبریزش نکنی...