عیب جویی "

در بدترین ماآنقدر خوبی هست
و دربهترین ماآنقدر بدی هست
که هیچ یک از ما را شایسته نیست
که از دیگران عیب جویی کنیم...