افکار خوب در سر بپروران.
حرف های خوب بزن
خوب اقدام کن.
این سه مرحله باعث می شود که بیش از حد تصورت خواسته هایت را جذب کنی.