بر تن هر نخ سیگارم مینویسم پایان تو
و غلیظ ترین کام ،
سهم سرخی آتشیست که به تو میرسد و من هنوز نبودنت را میسوزم
و کوبیدن ته سیگار به زمین و زمان که آتش هم به تو رسید
و سهم ما تماشای چرخ و فلکیست که نقطه ثقل آنیم
***دلکده***