من اگه طلسم نبودم ،واسه تو يه اسم نبودم
پاي حرفات مينشستم،دل به پيغومت ميبستم
توي تنگناي نفسهام ،زخم دردي ريشه داره