تو یه تاک قد کشیده پاگرفتی روی سینه ام
واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم
راز قد کشیدنت رو عمریه دارم میبینم
داری میرسی به خورشید ولی مـن بازم هـمینم
میزنن چوب زیر ساقه ات واسه لـحـظه های رستن
ریـخـتن آب زیـر پاهات هی مـنو شستن و شستن
توی سـرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری
توهجوم باد وحشی سـپـربلاتم عمری
آدمـا هـجوم آوردن برگهای سبزتو بردن
توی پاییز و زمستون ساقه تو به من سپردن
سنـگیـنیت رو سینه ی من سـایه ات هم نصیب مردم