من وضو با نفس خیال تو میگیرم
و تو رو میخوانم
و به شوق فردا که تو را خواهم دید
چشم به راه میمانم
تن من پاره ای از آن تن توست
و قشنگ ترین شب های پر ستاره شب توست