‏کاش آدم چیزایی که باور نداره رو با چشمای خودش نبینه هیچوقت