کاش گذشتگان به ما می آموختند به جای خدا
بپرستیم و طواف کنیم هر قلب تپنده ای که در زمین میبینیم
انسان ، حیوان یا هر چه که مخلوقش مینامیم
آنگاه بهشتی که خدایشان وعده داده بود خودمان میساختیم
کاش می آموختیم بهشت را خدا نمیدهد خودمان میسازیم
کاش میفهمیدیم ما خودمان خدای خوبیها و بدیهاییم
هر گاه در زمین خدا را دیدی میتوانی در آسمان دنبالش بگردی
کاش گذشتگان یادمان میدادند خدا در همین حوالیست


***دلکده***