هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند

_ رودخانه ها آب خود را مصرف
نمی کنند
_ درختان میوه خود را نمی خورند
_ خورشید گرمای خود را استفاده
نمی کند
_ گل عطرش را برای خود گسترش نمی دهد

زندگی یعنی در عشق و خدمت دیگران قرار گرفتن ...

پس اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی لطفا سکوت نکن

'' معجزه زندگی دیگران که باشی
بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ''