همیشه فکر کن،
توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی...

پس، بطرف کسی سنگ پرتاب نکن،
چون اولین چیزی که می‌ شکنه،
دنیای خودته !!!