گذشته
مانند استفاده از آینه ماشین است خوب است گهگاهی برای اینکه متوجه مقدار مسافتی طی شده بشوید به عقب بنگریداما اگر بیش از حد خیره بمانید آنچه که در مقابل دارید را از دست خواهید داد.