بزرگی را گفتند
تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟
گفت هیچ کار

گفتند: مگر می شود؟
پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟

گفت:من در تربیت خود کوشیدم
تا الگوی خوبی برای آنان باشم