در این دنیا اگر غم هست
صبورۍ ڪن خُدا هم هست
اگر دشمن ڪنارت هست
مخور غصہ خُدا هم هست
اگردر عشق فریبۍ هست
چہ غم لیڪن خُدا هم هست
اگر تنهاۍ تنها هم شدۍ
بازخُدا هست